24 ธันวาคม 2553

Impromptu Speech คืออะไร

impromptu ถ้าเป็น adjective [คุณศัพท์] หมายถึง "ซึ่งไม่ได้เตรียมมาก่อน"
ดังนั้น impromptu speech จึงหมายถึง พูดอย่างกระทันหัน เป็นการพูดแบบไม่รู้เนื้อรู้ตัว ซึ่งโดยกรณีทั่วไป คุณอาจจะรู้ล่วงหน้าก่อนนิดหน่อย เช่น ไปถึงงานปั๊บไปอวยพร เจ้าบ่าวเจ้าสาว เป็นต้น

แต่ในทางการเรียน ที่มีการแข่งขัน Impromtu speech จะมีหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการของแต่ละระดับชั้นที่เหมาะสมกับการพูดแบบ Impromptu Speech ดังนี้

  1. นักเรียนระดับชั้น ป.1-3 หัวเรื่องเกี่ยวกับตนเอง ครอบครัว โรงเรียน อาหาร เครื่องดื่มและเวลาว่างและนันทนาการ ภายในวงคําศัพท์ประมาณ 300 – 450 คํา (คําศัพท์ที่เป็นรูปธรรม)

  2. นักเรียนระดับชั้น ป.4-6 หัวเรื่องเกี่ยวกับตนเอง ครอบครัว โรงเรียน สิ่งแวดล้อม เวลาว่างและนันทนาการ สุขภาพและสวัสดิการ ภายในวงคําศัพท์ประมาณ 1,050 – 1,200 คํา (คําศัพท์ที่เป็นรูปธรรมและนามธรรม)

  3. นักเรียนระดับชั้น ม.1-3 ตามหัวเรื่องเกี่ยวกับตนเอง ครอบครัว โรงเรียน สิ่งแวดล้อม เวลาว่างและนันทนาการ สุขภาพและสวัสดิการ การศึกษาและอาชีพ การเดินทางท่องเที่ยว การบริการ สถานที่ ภาษา และวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภายในวงคําศัพท์ประมาณ 2,100 – 2,250 คํา (คําศัพท์ที่เป็นนามธรรมมากขึ้น)

  4. นักเรียนระดับชั้น ม.4-6 หัวเรื่องเกี่ยวกับตนเอง สิ่งแวดล้อม ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล เวลาว่างและนันทนาการ สุขภาพและสวัสดิการ การศึกษาและอาชีพ การเดินทางท่องเที่ยว การบริการ สถานที่ ภาษา และวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภายในวงคําศัพท์ประมาณ 3,600 – 3,750 คํา (คําศัพท์ที่มีระดับการใช้แตกต่างกัน)ดังนั้น ในความเป็นจริง ก็ต้องมีเก็ง เตรียมตัวมาก่อนในระดับนึง จึงจะเป็นไปตามเป้าหมายดังกล่าว

โดยทั่วไปเกณฑ์การให้คะแนน 100 คะแนน จะเป็นดังนี้

  1. ด้านเนื้อหา (Content) 35 คะแนน
  ประกอบด้วย
- เนื้อหามีความถูกต้องตามหัวเรื่องที่กําหนด (Accuracy and Consistency) 15 คะแนน
- ความถูกต้องของภาษาในรูปแบบการพูดสุนทรพจน์ (Form & Organizing of Speech) 10 คะแนน
- ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ (Creative) 10 คะแนน
  2. ด้านความคล่องแคล่วในทักษะภาษา (Language Competence and Fluency)    45 คะแนน
  ประกอบด้วย
- การใช้ภาษาเหมาะสมกับระดับชั้น (Difficulty Level) ด้านศัพท์ (Vocabulary)
โครงสร้างและคําสันธาน (Structure & Connectors) 15 คะแนน
- ความสามารถด้านการออกเสียงการเน้นคํา การลงเสียงสูงตํ่า
การเน้นคําสําคัญในประโยคและจังหวะ การหยุดในช่วงจบประโยค
(Pronunciation, stress, Intonation, rhythm, pausing and pace) 20 คะแนน
- การใช้นํ้าเสียงสอดคล้องกับเนื้อหาที่พูด (Tone) 10 คะแนน
  3. ความสําเร็จในการถ่ายทอด (Presentation)    15 คะแนน ประกอบด้วย
- ความสามารถในการสื่อถึงผู้ฟัง (Communication)  10 คะแนน
- บุคลิก ท่าทาง (Personality) 5 คะแนน
  4. พูดในระยะเวลาที่กําหนด (Time)  5 คะแนน

0 ความคิดเห็น:

รู้จักพวกเรา

แจก แบบฝึกคณิตศาสตร์ แบบทดสอบ แบ่งปัน สำหรับเพื่อน วัยเด็ก

เด็ก ๆ น่ารัก 3 พี่น้อง
From January 2, 2013

ค้นหา เนื้อหาใน Web นี้

บทความที่ได้รับความนิยม

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม

Labels